Vrácení peněz a reklamace

VRÁCENÍ PENĚZ A REKLAMACE V KOSTCE (lidsky)

Vrácení zboží

Pro Vás to nejdůležitější: do 14 dnů můžete nepoškozené zboží bez udání důvodu vrátit a my Vám do 14 dnů od vrácení zašleme zpět vaše peníze. 

Jak vyřídit reklamaci

Jste s něčím nespokojení? Vyřízení případné reklamace proběhne vždy jednoduše, ochotně a rychle. Zde jsou tři jednoduché kroky k vyřízení reklamace: 

1. Prosím napište nám či zavolejte a my se s Vámi domluvíme na jakou adresu máte zboží zaslat.
2. Vyplňte reklamační formulář.
3. Zboží odešlete poštou nebo dopravcem na smluvenou adresu.

Kompletní Reklamačí řád naleznete níže.

Záleží nám na tom, abyste se k nám rádi vraceli. A stát se může cokoli. Například přepravní služba může zboží poškodit, ve skladu mohou poplést čokolády a poslat Vám jinou, může se vloudit čokoláda s příliš krátkou trvanlivostí... Zkrátka chyba se může objevit kdykoli. A když se to stane, tak je pro nás velmi důležité, že nám o tom dáte vědět. Protože jedině takto můžeme chybu napravit a zabránit jejímu opakování.

 

VRÁCENÍ PENĚZ A REKLAMACE (v suché právní hantýrce)

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

1. Právo na vrácení peněz platí do 14 dnů od doručení zboží.
2. Zboží nesmí být poškozené
3. Zboží musí být zabalené v původním obalu
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád obchodní společnosti CokoBanka.cz s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 60200  Brno, identifikační číslo: 27745775, zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou: oddíl C, vložka 56195, upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující svá práva při rozporu zboží s kupní smlouvou a dále podmínky uplatňování odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená. 

1. Záruka

1.1. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon o potravinách) lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti). Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. 

2. Nároky ze záruky

2.1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky, tato práva:

2.2.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;

2.2.2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy; tatáž práva kupujícímu náleží,

2.2.3. jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití;

2.2.4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

3. Vyřízení reklamace a reklamační protokol

3.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

3.2. Prodávající, vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.3. Místem pro uplatnění reklamace je: CokoBanka.cz s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 60200  Brno. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady.

4. Rozpor s kupní smlouvou

4.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména to, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti.

4.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4.3. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

5. Náklady reklamace a řešení sporů

5.1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů  spojených s uplatněním svého práva.

5.2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

5.3. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně příslušný soud.

Brno, 6.3.2018