Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů v kostce (lidsky)

 1. CokoBanka.cz s.r.o. se zavazuje respektovat a chránit Vaše osobní údaje v souladu  s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR)

 2. Váš dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů získáváme pomocí Vaší registrace/vytvoření uživatelského účtu na našich webových stránkách cokobanka.cz. Jestliže se rozhodnete v našem eshopu registrovat a tím nám poskytnout Vaše osobní údaje, ujišťujeme Vás, že Vaše údaje budou použity pouze a jenom za účelem podporovat Vás jako našeho spokojeného zákazníka.

 3. Osobními údaji, které zpracováváme a archivujeme, jsou fakturační údaje, dodací adresa, jméno a příjmení, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce. Tyto údaje používáme pro zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a dopravu Vámi objednaného zboží, poskytování informací o produktech a novinkách, odpovědi na Vaše stížnosti nebo dotazy.

 4. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro nákup zboží či případnou registraci/vytvoření uživatelského účtu. Souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů udělený při registraci můžete kdykoli odvolat. V tomto případě pošlete prosím svoji žádostl na náš email cokobanka@cokobanka.cz. Smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet/Vaše registrace.

 5. Používáme standardní zabezpečovací technologie a postupy k tomu, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem a zneužitím. Osobní údaje, které nám poskytujete při objednávání zboží či registraci, používáme pouze pro vyřízení Vaší objednávky a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a naší společností.

 6. Neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím osobám, pokud nemáme Váš souhlas nebo pokud zákon nevyžaduje jinak. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří naši externí poskytovatelé služeb a dopravci, kterým je předáváno nezbytně nutné minimum údajů o Vási sloužící k bezproblémovému vyřízení Vaší objednávky, archivaci faktur a doručení zásilky. Se všemi externími poskytovateli služeb máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy zajišťující ochranu Vašich osobních údajú proti úniku a neoprávněnému užití. U všech našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

 

Podmínky ochrany osobních údajů (v suché právní hantýrce)

 1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je CokoBanka.cz s.r.o., IČ 27745775 se sídlem: Příkop 843/4, 60200  Brno (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Příkop 843/4, 60200  Brno

email: cokobanka@cokobanka.cz

telefon: 774 335 331

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1.  Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na skladování a dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, účetní
 • zajišťující marketingové služby.

5.2.  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: přístupová hesla, antivirový program, šifrování, zámky.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.